Powrót do góry

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych na portalu internetowym Atrakcje Dziecięce www.atrakcjedzieciece.pl Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące korzystania z portalu Atrakcje Dziecięce prowadzonego przez Polinf Przemysław Olesiński 42-512 Psary ul. Wiejska 31 Tel: 790 691 371 email: info@atrakcjedzieciece.pl NIP: 625 234 3524 Nr Rachunku Bankowego: mBank 22 1140 2004 0000 3102 7565 1899.

Regulamin portalu internetowego określa w szczególności:

 • rodzaj, zasady oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • zasady publikacji Reklam na Portalu,
 • tryb postępowania reklamacyjnego,
 • obowiązki Użytkownika,
 • odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Słownik Pojęć

Usługodawca (Administrator) Przemysław Olesiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Polinf Przemysław Olesiński 42-512 Psary ul. Wiejska 31 NIP: 625 234 3524.

Portal- serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.atrakcjedzieciece.pl.

Użytkownik (Usługobiorca)– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Portalu pozwalający na bezpłatne stworzenie Profilu odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi. Umożliwia stworzenie konta typu: Użytkownik, Miasto, Firma. Usługodawca umożliwia także rejestrację za pomocą serwisu Facebook i Google+. W celu dokonania rejestracji należy wybrać w Formularzu Rejestracyjnym przycisk "Kontynuuj przez Facebook" lub „Kontynuuj przez Google+”. Ta forma rejestracji jest możliwa po uprzednim zalogowaniu się w serwisie Facebook lub Google+. Użytkownik udziela tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook lub Google+ danych osobowych.

Konto– oznaczony indywidualną nazwą (loginem), zbiór informacji zawarty na portalu, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

Newsletter – elektroniczna usługa świadczona przez Portal za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, umożliwiająca wszystkim Użytkownikom automatyczne otrzymywanie wiadomości dotyczących informacji zawartych na Portalu.

Wizytówka Atrakcji – pojedyncza strona internetowa będąca częścią Portalu zawierająca zbiór danych (zdjęcia, filmy, teksty, mapę, dodatkowe informacje itp.) dotyczących miejsca rekreacji. 

Wizytówka Wydarzenia - pojedyncza strona internetowa będąca częścią Portalu zawierająca zbiór danych (datę, zdjęcia, filmy teksty, mapę itp.) dotyczących wydarzenia.

Artykuł - pojedyncza strona internetowa będąca częścią Portalu zawierająca zbiór danych zawierająca zbiór danych (zdjęcia, filmy, teksty itp.)

Profil miasta – pojedyncza strona internetowa będąca częścią portalu zawierająca zbiór danych dotyczących miasta. Profil miasta zawiera zestawienie: zdjęć, tekstów, Wizytówek Atrakcji i Wydarzeń odbywających się na terenie miasta. Użytkownik posiadający typ konta Miasto może bezpłatnie dodać nieograniczoną ilość informacji.

Profil firmy – pojedyncza strona internetowa będąca częścią portalu zawierająca zbiór danych dotyczących firmy. Profil firmy może zawierać zestawienie: zdjęć, tekstów, linków, Wizytówek Atrakcji, Wizytówek organizowanych Wydarzeń oraz mapę.

Subskrypcja - usługa elektroniczna przeznaczona dla Użytkowników posiadających konto typu Firma. Pozwala na rozszerzenie możliwości promocji firmy. 

Reklamodawca- Użytkownik dokonujący rezerwacji lub zlecający zamieszczenie Reklamy za pośrednictwem Formularza Reklamy. Reklamodawca może działać zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu i na rzecz swoich klientów.

Reklama- wszelkie treści promowane przez Reklamodawcę na portalu. Treści reklamowe muszą zostać przed ich promowaniem zatwierdzone przez Administratora.

Cennik- zbiór cen za Usługi Elektroniczne świadczone na Portalu, dostępny na stronie internetowej: www.atrakcjedzieciece.pl/reklama

3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Portal

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Portalu, korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • a) prowadzenie Konta na Portalu,
  • b) zamieszczanie i prowadzenie wybranych podstron,
  • c) korzystanie z Newslettera,
  • d) rozszerzenie usług prowadzenia konta o płatną subskrypcję,
  • e) publikacja reklam.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Portalu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z Portalu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności: zamieszczać na Portalu informacje oraz pliki, opisywać umieszczone przez siebie pliki.
 4. Za skutki działań Użytkownika polegających na zamieszczaniu lub udostępnianiu plików lub jakichkolwiek innych treści na Portalu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik dokonujący tych działań.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do edycji (moderacji) treści umieszczanych przez Użytkowników na Portalu.
 6. Użytkownik w ramach korzystania z Portalu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo komentować i wyrażać opinię na temat treści oraz plików udostępnionych na Portalu.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia całości lub części komentarzy oraz opinii. W szczególności usunięte zostaną opinie i komentarze zawierające:
  • wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  • obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
  • zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
 8. Komentarz oraz opinia wysłana wielokrotnie zostanie publikowana tylko raz.
 9. Za skutki działań Użytkownika polegające na publikowaniu komentarzy lub opinii na Portalu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik dokonujący tych działań.
 10. Użytkownik umieszczając na Portalu dane (pliki, komentarze, lub jakichkolwiek inne treści) zapewnia, że posiada do nich wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do takich działań.

4. Warunki korzystania z usług

 1. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy zarejestrować się na Portalu za pomocą formularza rejestracji, który jest dostępny po kliknięciu przycisku „rejestracja” na stronie głównej portalu.
 2. Użytkownik samodzielnie ustala własne, indywidualne hasło logowania do konta, nie krótsze niż 8 znaków lub korzysta z konta Facebook albo Google+. Każdorazowe logowanie do usługi Konto Użytkownika następuje za pomocą wskazanych podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail i hasła lub korzysta z konta Facebook albo Google+.
 3. Warunkiem skutecznej rejestracji jest potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Użytkownik zamieszczający profil Miasta lub Firmy na Portalu musi być właścicielem lub reprezentantem podmiotu, którego dotyczy profil.
 5. Korzystanie z usług kont typu: Rodzic i Miasto jest całkowicie bezpłatne.
 6. Korzystanie z usług kona typu: Firma jest bezpłatne z możliwością rozszerzenia usług świadczonych droga elektroniczną przez portal po wykupieniu płatnej subskrypcji.
 7. Usługa newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter w tym celu w panelu edycji profilu musi zaznaczyć odpowiednią opcje.
 8. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak również zmienić dane i hasło. Użytkownik może też usunąć swoje konto bez ponoszenia żadnych kosztów i opłat.
 9. W przypadku wadliwego działania Portalu, bądź wystąpienia usterek usług elektronicznych świadczonych przez Portal, Użytkownik może składać reklamacje co do powyższego na adres e-mail info@atrakcjedzieciece.pl, bądź pisemnie drogą pocztową na adres: Polinf Przemysław Olesiński 42-512 Psary ul. Wiejska 31. Zgłoszenie powinno zawierać czas i okoliczności wystąpienia wady bądź usterki związanej z działaniem Portalu bądź usługi elektronicznej, a także dane kontaktowe reklamującego.
 10. Administrator ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych Portalu.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Portalu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika.

5. Własność intelektualna

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Portalem należą do Usługodawcy (Administratora) i podlegają prawnej ochronie.
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Portalu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Portalu, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik zamieszczając na Portalu dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Administratora, jak również wyraża zgodę na ich wykorzystanie przez Administratora zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Dotyczy to kopiowania, publikowania, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób danych zamieszczonych dobrowolnie przez Użytkownika na Portalu na następujących polach eksploatacji: rozpowszechnianie w Internecie, publiczne wystawianie, wyświetlanie odtwarzanie oraz nadawanie w sposób umożliwiający dostęp dla nieograniczonej liczny użytkowników w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

6. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wykonując Usługę elektroniczną, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Portal opisanych w rozdziale III pkt 1 ppkt a, ppkt b, oraz ppkt c ma charakter bezpłatny dla kont typu: "Rodzic" i "Miasto".
 3. Świadczenie Usługi Elektronicznej przez Portal w postaci publikacji Reklam opisanych w rozdziale III pkt 1 ppkt d ma charakter odpłatny.
 4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej na portalu polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieokreślony,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na publikacji Reklamy na Portalu za pośrednictwem Formularza Reklamy, zawierana jest na czas ściśle określony i po jego upływie ulega rozwiązaniu.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia lub zaprzestania wyświetlania Reklamy jeżeli zawiera: wulgaryzmy, obraża osoby, narodowości, religie, zawiera informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby.

7. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzystając z Portalu zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem, a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zapewnia, że dostarczane treści nie posiadają charakteru bezprawnego.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania na Portalu informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.

8. Bezpłatne konto miasta

 1. Utworzenie bezpłatnego konta typu "Miasto" jest możliwe poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na stronie głównej portalu, potwierdzenie znajomości niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Użytkownik posiadający bezpłatne konto typu "Miasto" może dodać:
  • profil Miasta wyświetlany w Miastach i Województwie,
  • nieograniczoną ilość Wizytówek Atrakcji,
  • nieograniczoną ilości Wizytówek Wydarzeń,
  • nieograniczoną ilości Artykułów,  
 3. Użytkownik może uzupełnić powyższe strony zamieszczając
  • zdjęcia,
  • opisy,
  • mapy,
  • linki do stron internetowych i profili w social media
  • dane kontaktowe w postaci: numeru telefonu i adresu e-mail,
  • dane niezbędne do pozycjonowania strony w wyszukiwarce Google.

9. Bezpłatne konto firmy

 1. Utworzenie bezpłatnego konta typu "Firma" jest możliwe poprzez uzupełnienie formularza dostępnego na stronie głównej portalu, potwierdzenie znajomości niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Użytkownik posiadający bezpłatne konto typu "Firma" może dodać:
  • profil firmy wyświetlany w Mieście i Województwie,
  • nieograniczoną ilość Wizytówek Wydarzeń.
 3. Użytkownik może uzupełnić powyższe strony zamieszczając:
  • zdjęcia,
  • opisy,
  • mapy,
  • dane kontaktowe w postaci numeru telefonu i adresu e-mail.
  • Dane niezbędne do pozycjonowania strony w wyszukiwarce Google.

10. Subskrypcja dla firm

 1. Subskrypcję mogą wykupić tylko użytkownicy posiadający konto typu "Firma", którzy dodali Profil Firmy.
 2. Subskrypcję można wykupić po zalogowaniu się na Portalu w panelu administracyjnym w górnym menu.
 3. Do opłacenia subskrypcji niezbędne jest podanie danych do faktury.
 4. Subskrypcje włącza Administartor bezzwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na podane przez Usługodawcę konto.
 5. Użytkownik posiadający wykupioną subskrypcję na koncie typu "Firma" może korzystać, ze wszystkich możliwości bezpłatnego konta, a ponadto dodać :
  • Wizytówkę Atrakcji, wyświetlaną w Atrakcjach, Atrakcjach miasta i Atrakcjach województwa,
  • Wizytówkę atrakcji do kategorii i tagów.
 6. Użytkownik może uzupełnić powyższe strony zamieszczając materiały dopuszczone w bezpłatnym koncie, a ponadto dodać:
  • linki (o parametrze dofollow) do stron internetowych i profili w social media.
 7. Po upływie okresu na jaki została wykupiona subskrypcja, możliwości konta typu firma powracają do stanu możliwości bezpłatnego konta firmy.

11. Zasady publikacji reklam na Portalu

 1. Administrator za pośrednictwem Portalu udostępnia Reklamodawcy następujące formy Reklamy:
  • Promowanie Wizytówki firmy na portalu,
  • Promowanie Wydarzenia na portalu,
  • Mailing
 2. Reklamodawca zamieszczający Reklamę na Portalu musi być właścicielem lub reprezentantem podmiotu, którego dotyczy Reklama.
 3. Opłaty za reklamy muszą być uregulowane w czasie do 14 dni od wystawienia faktury przez Usługodawcę.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Reklamy wygasa po zakończeniu wyświetlania reklamy.
 5. Opłaty pobierane od Reklamodawców nie podlegają zwrotowi po zakończeniu wyświetlania.

12. Płatności

Portal udostępnia Użytkownikom następujące formy płatności:

        1. przelew bankowy

                   Płatności należy dokonywać na następujące dane:
                   Nr Rachunku Bankowego: mBank 22 1140 2004 0000 3102 7565 1899.
                   Polinf Przemysław Olesiński
                   ul. Wiejska 31    
                   42-512 Psary

        2. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24

13. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług elektronicznych

 1. Reklamacje odnoszące się do Usług Elektronicznych na Portalu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@atrakcjedzieciece.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy (PolInf Przemysław Olesiński ul Wiejska 31 42-512 Psary). W wiadomości e-mail użytkownik powinien zawrzeć:
  • dokładne określenie przedmiotu reklamacji
  • datę i godzinę wystąpienia usterki
  • jeżeli jest to możliwe zrzut ekranu z nieprawidłowym widokiem.
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

14. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Portal opisanych w rozdziale 3. pkt 1 ppkt a, ppkt b, oraz ppkt c mających charakter bezpłatny, może ulec zakończeniu w każdym momencie i bez podawania przyczyny zarówno przez Użytkownika jak i przez Administratora.
 2. Zakończenie świadczenie Usług Elektronicznych przez Portal w postaci publikacji Reklam opisanych w rozdziale III pkt 1 ppkt d, ppkt e mających charakter odpłatny, następuje na drodze porozumienia stron pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem. Wniosek o zakończenie świadczenia usług należy nadesłać na adres e-mail: info@atrakcjedzieciece.pl

15. Postanowienia końcowe

 1. Zmiany dokonane w Regulaminie Portalu obowiązują Użytkownika, pod warunkiem, że został on poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach na Portalu.
 2. O zmianach w Regulaminie Administrator informuje Użytkowników portalu poprzez przesyłanie wewnętrznych wiadomości do wszystkich Użytkowników Portalu. Wiadomości są widoczne po zalogowaniu się na Portalu.
 3. Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie.
 4. Administrator zobowiązuje się bezwzględnie podporządkować właściwemu prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem.
 5. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych na Portalu pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Brak możliwości polubownego zakończenia sporu spowoduje rozstrzygnięcie sporu przez właściwy sąd powszechny.
Zapisz na newsletter

Chcesz co tydzień otrzymywać informacje o najnowszych artykułach, atrakcjach oraz wydarzeniach? Zapisz się ponżej i odbierz teraz ebook z pomysłami na zabawy z Twoim dzieckiem.


Klikając przycisk zapoznałem się z Regulaminem oraz Polityką prywatności Wyrazam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail w celu otrzymywania wiadomości z newsletterem.